Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BLIX AUTOMOTIVE
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE TIEL

Artikel 1. Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen met ons.
 2. In het volgende worden verstaan onder:
   • Enig goed: de goederen, materieel of diensten in de ruimste zin des woords.
   • De opdrachtgever/koper/wederpartij: de natuurlijk of rechtspersoon, met wie de levering is overeengekomen.
   • De opdrachtnemer/verkoper/leverancier: Blix Automotive te Heteren.
   • Offerte: de aanbieding van de leverancier, waarbij hij zich bereid verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid enig goed te leveren c.q. een bepaalde dienst te verrichten.
   • De order: de opdracht tot levering van enige goed c.q. tot het verrichten van een dienst.
   • De voorwaarden: deze Algemene leveringsvoorwaarden Blix Automotive Heteren.
 3. Onze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. Daarnaast wijzen wij op voorhand alle inkoopvoorwaarden van onze opdrachtgevers af.
 4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling, waarvan de strekking zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

 
Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan tenzij de offerte anders vermeldt.
 2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zonder onze toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper/opdrachtnemer heeft bereikt.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het sub 3 vermelde, de overeenkomst pas tot stand indien de verkoper/opdrachtnemer aan de koper/opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 Artikel 3. Overeenkomst en wijzigingen

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen kan worden voldaan alvorens (verder) te presteren.
 3. Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.
 4. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
 5. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 6. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 7. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 15 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.
 8. Indien wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 80% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 4. Kwaliteit en omschrijving

 1. De verkoper/opdrachtnemer verbindt zich jegens de koper/opdrachtgever om hem de goederen te leveren in de omschrijving kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven, dan wel de diensten te verrichten zoals in de offerte vermeld.
 2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die van degelijke materialen zijn vervaardigd, van degelijke uitvoering zijn en die de prestaties leveren, zoals in de offerte omschreven.
 3. De verkoper/opdrachtnemer staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper/opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
 4. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in maten en gewichten.
 5. De wederpartij aanvaardt alle geringe en/of gebruikelijke afwijkingen van kleur, ontwerp en uitvoering van de geleverde zaken en/of diensten, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame. Verkleuring van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen wordt toegelaten, geeft nimmer recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Artikel 5. Levering

 1. Vanaf het moment van sluiting van een koopovereenkomst zijn de gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of aan bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of zichtbare beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.
 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleverbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 4. De leveringstermijn is vastgesteld in de order en is altijd vastgesteld bij benadering. De termijn gaat pas in op het moment dat wij alle door of namens wederpartij te verstrekken informatie hebben ontvangen.

Artikel 6. Risico

 1. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, tot dat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door deze vertraagde levering te lijden schade.
 2. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid de verzending uitstelt, zullen de goederen en eventuele zaken waar het door ons verkochte goed op of is ingebouwd voor kopers risico zijn totdat de goederen aan hem zijn afgeleverd. Eigendomsrechten blijven tot aflevering aan de opdrachtnemer.
 3. Tenzij anders overeen gekomen, neemt de wederpartij alle risico op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

Artikel 7. Ruiling en reclamatie

 1. Ruilingen zijn alleen mogelijk binnen tien dagen met overlegging van de aankoopbon, mits de goederen ongebruikt, ongewijzigd en onbeschadigd zijn.
 2. Bij teruggave van goederen krijgt de koper een tegoedbon: de koper heeft nimmer recht op teruggave van koopprijs.
 3. De ruilingmogelijkheid kan nimmer goederen betreffen die door de opdrachtnemer zijn geplaatst c.q. bevestigd op een goed van de opdrachtgever alsmede afgeprijsde artikelen.
 4. Eventuele reclamaties worden slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen tien dagen na levering van de desbetreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten, voorzien van foto.
 5. Eventuele reclamaties en afwijkingen worden door ons beoordeeld, gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, niet aan enkele exemplaren.
 6. Indien de reclamatie door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Slechts indien en voor zover de reclamatie gegrond wordt bevonden, schort de betalingstermijn van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie naar ons goedkeuren is afgewikkeld.
 7. Indien de door ons geleverde goederen op enige wijze worden behandeld, gewijzigd of beschadigd, of indien deze niet worden opgeslagen, vervoerd of bewaard overeenkomstig wettelijke voorschriften of algemeen geldende normen, of indien doorverkocht aan derden vervalt het recht op reclamatie.

Artikel 8. Garantie
 1. Opdrachtnemer zal de defecten en gebreken aan een door opdrachtnemer gebouwde en/of nieuw geleverde zaak of bewerking, welke zijn ontstaan en gemeld binnen 24 maanden na eerste aflevering van die zaak door opdrachtnemer, kosteloos herstellen.
 2. Indien de door opdrachtnemer geleverde goederen niet op de juiste wijze worden gebruikt, of door opdrachtgever zijn gewijzigd of zijn beschadigd, of indien deze niet worden opgeslagen, vervoerd of bewaard overeenkomstig wettelijke voorschriften, algemeen geldende normen of gebruik waarvoor deze bestemd zijn, vervalt het recht op garantie.

Artikel 9. Eigendomsovergang

 1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico's.
 3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de wederpartij of haar houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet correct nakomt. De wederpartij zal ons op eerste verzoek in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen.
 4. De zaken kunnen mogen niet in onderpand gegeven of verstrekt worden tot zekerheid voor vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van niet (geheel) betaalde zaken, is de wederpartij gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden gemeld.
 5. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij door het ontstaan van de vordering bezitloos pandbezit op al die zaken waarin de door ons geleverde goederen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 10. Eigendomsrecht Hulpmiddelen

 1. Alle mallen, gereedschappen en andere hulpmiddelen welke specifiek voor de vervaardiging van aan wederpartij geleverde zaken zijn aangeschaft of vervaardigd, blijven onder alle omstandigheden bij ons aanwezig en staan de wederpartij niet ter beschikking, ook niet ter inspectie.

Artikel 11. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van de verkoper c.q. opdrachtnemer is sprake, indien de verkoper c.q. opdrachtnemer na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie alles zowel in het bedrijf van de verkoper/opdrachtnemer als bij derden, van wie de verkoper c.q. opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten schuld of risicosfeer van de verkoper c.q. opdrachtnemer ontstaan.

  Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

  Is naar ons oordeel de overmachtsituatie blijvend, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

  Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

  De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen.

 

Artikel 12. Prijs en Betaling

 1. De prijzen van de verkoper c.q. opdrachtnemer zijn onder voorbehoud en exclusief BTW, andere belastingen en exclusief vervoer. Bovendien zijn de prijzen exclusief eventuele prijsverhogingen ten behoeve van derden. Daarnaast, prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
 2. De koper/opdrachtnemer is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 4. Indien de koper/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, dan is de verkoper/opdrachtnemer bevoegd koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper/ opdrachtgever aansprakelijk voor de door de verkoper/opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.
 5. Indien de koper/opdrachtgever on welke reden dan ook haar betalingsverplichting jegens de verkoper/op- drachtnemer niet nakomt en de verkoper/opdrachtgever tot maatregelen overgaat, komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten daarvan voor rekening van de koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €115,- en voornoemde rente.

Artikel 13. Productaansprakelijkheid

 1. De verkoper/opdrachtnemer sluit de aansprakelijkheid van zaakschade hierbij uit, indien de schade, veroorzaakt door het gebrekkige product, de €500 niet overschrijdt, dan wel een zodanig bedrag als door een algemene maatregel van bestuur zal worden aangegeven uit hoofde van productaansprakelijkheid.
 2. Indien de aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 het daarin gemelde bedrag overschrijdt, zal de verkoper/ opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gesteld indien het goed gewoonlijk bestemd was om in de privésfeer te worden verbruikt en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt.
 3. Indien aan de vereisten van lid 2 niet is voldaan, sluit de verkoper/opdrachtnemer hierbij alle aansprakelijkheid uit tenzij er sprake is van opzet c.q. grove schuld.
 4. Wanneer de verkoper/opdrachtnemer de identiteit van zijn leverancier aan de koper/opdrachtgever kenbaar kan maken, zal de laatst genoemde die voorganger eerst aanspreken.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Indien op zaken als modellen, tekeningen en dergelijke, welke bij voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe.
 2. De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aansprakelijkheid welke derden jegens ons geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper/ opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de verkoper/opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 3. Onverminderd hetgeen vermeld is in artikel 12 is de verkoper/opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de levering van goederen c.q. diensten die ten behoeve van de koper/opdrachtgever worden of zijn verricht door de verkoper/opdrachtnemer, haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege de verkoper/opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wier diensten door de verkoper gebruikt is gemaakt.
 4. De koper is gehouden de verkoper en de in lid 3 van dit artikel genoemde personen te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden die gebaseerd zijn op een veronderstelde aansprakelijkheid van de verkoper, die in de verhouding tussen koper en verkoper op grond van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 16. Toepasselijk Recht en Domiciliekeuze

 1. Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering hiervan is uitsluitend Nederlandse Recht van toepassing.
 2. Partijen kiezen domicilie in de woonplaats of vestigingsplaats van de verkoper.